wpb2a9b0a6.png

 

 

 

 

 

wpca97cd45.jpg
wpbc5ce9ca.jpg
wpcaa386a2.jpg
wpf6323bd1.png
wp94503d85.png

Contact: E   ruudvanmaaren@vmtravel.nl - T  +31-6 14 64 77 56

Informatie: Algemene voorwaarden - Disclaimer - Privacy - Over ons

Diensten: Sport - Delegaties - Events - Maatwerk

 

© 2014 - 2018 Alle rechten voorbehouden/All rights reserved

wp24737305.jpg
wp67cfc5c8.png
wp191468be.png

VMTRAVEL                            CUSTOMISED TRAVEL SERVICES

wp67cfc5c8.png

Artikel 3: Totstandkoming van de Opdracht/Overeenkomst
3.1. Het aanbod van VM Travel is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is beschreven dat het bindend is indien de Opdrachtgever het aanbod accepteert.
3.2. De Opdracht/Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van VM Travel. Aanvaarding gebeurt door het verzenden van een reserveringsaanvraag via de website van VM Travel of via specifieke mondelinge of schriftelijke > acceptatie van het aanbod.
3.3. Indien de Opdrachtgever zich niet kan verenigen met de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij VM Travel, tegen de inhoud van de Overeenkomst. Als uitgangspunt wordt genomen dat het schriftelijke bezwaar binnen 5(vijf) werkdagen door VM Travel ontvangen moet zijn. Indien aan bovenstaande is voldaan, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst kosteloos en uitsluitend schriftelijk wijzigen of annuleren.
3.4. De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst
4.1. VM Travel is gerechtigd tot het inschakelen van derden, voor de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst.
4.2. Voor zover producten en/of diensten niet expliciet bij het arrangement/de reis zijn inbegrepen en ook niet als zodanig als extra producten/diensten door VM Travel te leveren, staan vermeld, is er sprake van een bemiddeling en/of doorverwijzing (mede door Hyperlinks) en zijn de voorwaarden en condities van de desbetreffende leverancier/dienstverlener van toepassing.

Artikel 5: Verplichtingen VM Travel
5.1. Indien de Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is VM Travel gehouden haar leveringsverplichting na te komen.
5.2. VM Travel heeft de verplichting tot toezending van een deugdelijk programma cq draaiboek of reisbescheiden met daarin alle relevante informatie betreffende het overeengekomen arrangement, producten(en) en/of dienst(en), uiterlijk 7 (zeven) dagen voor de reisdatum.
5.3. VM Travel heeft de inspanningsverplichting, vanaf het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, om alle voorbereidingen te treffen voor uitvoering van die Overeenkomst, alsmede om de onderdelen van de Overeenkomst volgend het programma cq draaiboek uit te voeren, met in achtneming van de omstandigheden, zoals beschreven in Artikel 7.

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtgever
6.1. De Opdrachtgever is gehouden tot gehele en tijdige betaling van de door VM Travel gestuurde factu(u)r(en) betreffende het in de Overeenkomst opgenomen arrangement, product(en) en/of dienst(en).
6.2. De Opdrachtgever zal aan VM Travel tijdig alle relevante en juiste informatie verstrekken die nodig is voor het juist uitvoeren van de Overeenkomst.
6.3. De Opdrachtgever dient toe te zien dat alle reizigers in bezit zijn van de vereiste en geldige documenten, zoals paspoort en eventueel vereiste visa, inentings- en vaccinatiebewijzen en, in geval dat een auto bestuurd moet worden, van een geldig rijbewijs.
6.4. Indien de Opdrachtgever en/of mede-reiziger(s) te delen of geheel de reis niet kunnen maken vanwege het ontbreken van enig en/of geldig document, komt dit en de daaraan verbonden gevolgen geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7: Wijzigingen door VM Travel
7.1. VM Travel heeft het recht de Overeenkomst op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van VM Travel aan de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
7.2. VM Travel dient de Opdrachtgever binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden, een wijzigings- voorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt indien de oorzaak van de wijziging aan de Opdrachtgever is toe te rekenen.

 

 

                                                                                                                                                                                                        VERVOLG >>

Algemene Voorwaarden

(vervolg)