wpb2a9b0a6.png

 

 

 

 

 

wpca97cd45.jpg
wpbc5ce9ca.jpg
wpcaa386a2.jpg
wpf6323bd1.png
wp94503d85.png

Contact: E   ruudvanmaaren@vmtravel.nl - T  +31-6 14 64 77 56

Informatie: Algemene voorwaarden - Disclaimer - Privacy - Over ons

Diensten: Sport - Delegaties - Events - Maatwerk

 

© 2014 - 2018 Alle rechten voorbehouden/All rights reserved

wp24737305.jpg
wp67cfc5c8.png
wp191468be.png

VMTRAVEL                            CUSTOMISED TRAVEL SERVICES

wp67cfc5c8.png

7.3. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn en dient te worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moet blijken:
* de situering van de accommodatie op de plaats van bestemming
* de aard en de klasse van de accommodatie
* de faciliteiten die de accommodatie verder biedt
Bij evenbedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
* de samenstelling van het reisgezelschap
* de aan VM Travel bekende en bijzondere schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reizigers
* de bij de aanmelding schriftelijk bekend gemaakte persoonlijke omstandigheden, die voor reiziger(s) als wezenlijk zijn opgegeven.

7.4. Het is VM Travel toegestaan om de Overeenkomst ook op niet wezenlijke punten te wijzigen, wegens gewichtige, de Opdrachtgever
onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de Opdrachtgever de wijziging slechts afwijzen, indien de wijziging hem tot
nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
7.5. Indien het alternatieve aanbod door de Opdrachtgever wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, dient de Opdracht-
gever dat binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van het alternatieve aanbod, kenbaar te maken. In dat geval heeft VM Travel het
recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en wel binnen 7(zeven) werkdagen na ontvangst van de mededeling van
wijziging door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft in dat geval recht op restitutie van de reissom (of, indien de reis deels is
genoten, op teruggave van een evenredig deels daarvan) binnen 2 (twee) weken.
7.6. Indien van vertrek van de reiziger(s) een belangrijk deel van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend
of VM Travel bemerkt dat zij in een belangrijk deel van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt VM Travel ervoor dat passende
alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

Artikel 8: Opzegging door VM Travel
8.1. VM Travel heeft het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
8.2. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: overmacht en omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van VM Travel aan de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
8.3. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die er zich op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
8.4. Er zal geen sprake zijn van ontbinding van de Overeenkomst als de Opdrachtgever kan aantonen dat overmacht of onvoorziene omstandigheden niet afdoende zijn onderbouwd of niet blijken te bestaan.
8.5. Indien de oorzaak van een eventuele opzegging aan:
A) de Opdrachtgever kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de Opdrachtgever.
B) VM Travel kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van VM Travel (zie artikel 11.6).
C) geen van de Partijen kan worden toegerekend, dragen Partijen ieder hun eigen schade.

 

Artikel 9: Wijzigingen door de Opdrachtgever
9.1. Na totstandkoming van de Overeenkomst kan de Opdrachtgever wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen, voor zover mogelijk, worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door VM Travel worden bevestigd. Eventuele kosten (o.a. annuleringskosten en herberekende prijs van het arrangement, product en/of dienst) komen voor rekening van de Opdrachtgever.
9.2. Over het verzoek van wijziging zal zo snel mogelijk worden beslist en schriftelijk aan de Opdrachtgever worden meegedeeld. Eventuele afwijzing zal worden gemotiveerd en onverwijld aan de Opdrachtgever worden meegedeeld. De Opdrachtgever kan de oorspronkelijke Overeenkomst handhaven, dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 10 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de opdrachtgever op de afwijzing van haar verzoek, wordt de oorspronkelijke Overeenkomst uitgevoerd.                                                                                                                                                                                         
VERVOLG >>

Algemene Voorwaarden

(vervolg)